Betalingsbetingelser

Her på siden kan du finde listen over vores betalingsbetingelser. Dette er standard, og vi indbyder til at kunderne læse denne igennem. Hos JG-Elservice går vi utroligt meget op i service og kundetilfredshed, og derfor ønsker vi at ved indgåelse af aftale, at kunde og os er glade og tilfredse.

1. Gyldighed.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Priser.
Alle priser er eksklusive moms samt eventuel statsafgift og er afgivet med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materiale- og lønudgifter, valutariske og øvrige handelsforhold. For varer solgt monteret forudsættes, at montagearbejdet kan udføres indenfor normal arbejdstid. Ønskes montagearbejdet udført udenfor normal arbejdstid, betaler køber udover gældende normaltakster de herved påførte ekstraomkostninger til arbejdsløn, rejseomkostninger og eventuelle diæter efter de til enhver gældende takster.

3. Produktinformation.
Produktdata i tilbud, prospekter og på tegninger og lignende er kun retningsgivende og er ikke bindende for JG-elservice

4. Ordre og tilbud.
Rettighederne til ordren pålægges JG-elservice ved accept af ordren. Ved tilbud gælder følgende. Køber har accepteret tilbud når dette adviseres om accept enten skriftligt eller mundtligt.

5. Levering og forsendelse.
Levering af varer sker med forsendelse for købers risiko, da JG-elservice ikke tegner transportforsikring. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering forårsaget af transportøren kan ikke rejses imod JG-elservice.

6. Montering.
Leverancer inkl. montage omfatter de standardkomponenter der er nødvendige for montagens udførelse. Køber sørger for fri arbejdsplads i aftalt omfang før montagen. Foranliggende arbejder og leverancer, nødvendige for montagen, herunder efter reparationer på f.eks. bygninger sker for købers regning og risiko. Risikoovergang sker ved aftalt leveringstermin, og køber må for egen regning sørge for betryggende opbevaring samt nødvendig forsikring. Såfremt hele leverancen eller dele heraf tages i brug – herunder driftsmæssig ibrugtagning – af køber før afleveringsforretning er afholdt, overgår ansvaret for drift og vedligehold af de ibrugtagende dele til køber, ligesom afhjælpningspligten for disse dele regnes som om aflevering havde fundet sted. Køber anses for at have overtaget leverancen, når afleveringsforretning har været afholdt. Afleveringsforretning finder senest sted ved normal idriftsætning. Kan eller vil køber ikke overtage leverancen til aftalt leveringstermin, anses køber for at have overtaget leverancen i kontraktmæssig stand, hvis denne udebliver fra skriftlig indkaldt afleveringsforretning.

7. Ejendomsforbehold.
Leverancen forbliver JG-elservice ejendom, indtil hele købesummen er betalt.

8. Betaling.
Ved ordrer på kr. 25.000,- og derover betales 30% ved ordreafgivelse, 40% med forfald på aftalt leveringstermin, og resten ved levering med betaling netto 7 dage.
Ved levering af materialer på over 10.000,- betales leverings summen ved modtagelse. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som JG-elservice ikke har anerkendt.

9. Reklamation.
Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

10. Ansvar for og afhjælpning af fejl og mangler.
Varer eller leveret software herunder programmer, der inden for 12 måneder fra leveringen måtte vise sig at være behæftet med tilregnelige fejl eller mangler, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden nævnte frists udløb indsendes franko til vor adresse, erstattes således, at JG-elservice efter eget valg reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer den erlagte betaling. Hvis leverancen ikke kan indsendes, foretages reparation på stedet. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse hermed betales af køber. Bortset fra pligten til at afhjælpeovennævnte fejl og mangler har JG-elservice intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. JG-elservice hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Produktansvar.
Køberen skal holde JG-elservice skadesløs i den udstrækning, JG-elservice pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som JG-elservice jf. nedenstående ikke er ansvarlig for overfor køberen. JG-elservice er ikke ansvarlig for skade forvoldt af Leverancen efter overtagelsen, på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse og/eller på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er JG-elservice ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Ved tab eller beskadigelse af databærere omfatter JG-elservices erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data. JG-elservices ansvar som følge af tingskade, herunder skade på fast ejendom, er begrænset til 0,5 mio. kr. JG-elservice og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen.

12. Ejendomsret.
Tegninger, beskrivelser, modeller og lignende, som er udleveret i forbindelse med tilbud forbliver JG-elservices ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand, og skal tilbageleveres til JG-elservices såfremt tilbuddet ikke accepteres. Leverer JG-elservice software, herunder programmel og knowhow, bevarer JG-elservice alle rettigheder over sine ideer og over det materiale JG-elservice har udarbejdet. Køberen er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat, berettiget til at anvende det materiale som JG-elservice har udarbejdet, og materialet må ikke overdrages til andre uden aftale herom.

13. Lovvalg.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter Dansk ret efter JG-elservices valg, enten efter ”Regler for behandling af sager for den Almindelige Voldgiftsret i Danmark” eller ved Sø- og Handelsretten i København.

 

Gældende ved al handel mellem køber og JG-elservice hvis andet ikke er skriftligt aftalt.

UA-63596741-1